sprajtka

1189 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Grunt to sięgając dna w końcu wyjść z roli... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 14:50

Marze­nia puszczo­ne z dy­mem wra­cają ja­ko naleciałości... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 listopada 2018, 11:08

Gdy ro­zum śpi zaczy­namy wie­rzyć w bajki... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 listopada 2018, 15:39

I kat tra­ci cza­sem głowę... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 listopada 2018, 08:57

Są księża, którzy nic, al­bo pra­wie nic nie poświęcili... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 listopada 2018, 17:43

ar­gu­men­ty pot­ra­fią od­wra­cać spojrzenie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 października 2018, 10:58

Przy­sięga jest cieniem honoru... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 czerwca 2018, 08:01

Nie ważne cze­go szu­kasz, ale co znajdujesz... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 maja 2018, 09:26

Mogę je­dynie po­legać na ka­napie...bo.nie ma nic in­ne­go na czym mogę się wesprzeć... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 maja 2018, 19:33

Nieje­den orzeł z resztką się nie liczy... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 maja 2018, 12:35
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:55yestem sko­men­to­wał tek­st Grunt to sięgając dna [...]

wczoraj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

wczoraj, 19:20sprajtka sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

wczoraj, 19:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

wczoraj, 17:43sprajtka sko­men­to­wał tek­st Grunt to sięgając dna [...]

wczoraj, 17:35Akerin sko­men­to­wał tek­st Grunt to sięgając dna [...]

wczoraj, 14:50sprajtka do­dał no­wy tek­st Grunt to sięgając dna [...]

12 listopada 2018, 16:01yestem sko­men­to­wał tek­st Marzenia puszczo­ne z dy­mem [...]

12 listopada 2018, 15:10yestem sko­men­to­wał tek­st I kat tra­ci cza­sem [...]

12 listopada 2018, 14:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Marzenia puszczo­ne z dy­mem [...]