sprajtka, teksty znajomych

33538 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

... ob­ra­dy sej­mu, no­wa us­ta­wa, jed­na za drugą... dziesiątki us­taw - na­wet kon­sty­tuc­ja - do pop­ra­wy lub zmienienia... a prze­cież sta­re trze­ba zniszczyć, no­we wy­dać... itd, itp...

... jed­na wi­zyta w urzędach, stos do­kumentów do wy­pełnienia i nagłe olśnienie... tyl­ko Puszcza Białowies­ka może dos­tar­czyć ty­le papieru...
 

myśl • dzisiaj, 11:50

milcząca sekunda

tam w pożodze
pękło niebo
za­jaśniałych przestrzeni
słuchu i wzroku

dotykasz
pacierzem
nur­tu obłoków ciszy rozdarcia
czując głód drogi
tętno i oddech

sanctus
dnia bez chmur

już nie potrafisz
wypłakać
myśli ukrytych

i palą powieki
przym­kniętych oczu pragnień
wi­norośli płodnych
niepo­mie­szczo­nych ra­dości i bólu

w gwiazdach
oczu mil­czących prawdą
połóż w prag­nieniach serca
mo­je dłonie

zanurz


Odtwórz  

wiersz • dzisiaj, 11:20

... każdy przy­miot­nik, do­dany do "de­mok­racji", tworzy z niej dyktaturę... 

aforyzm • wczoraj, 19:41

Odtwórz

Marzyła mi się ka­riera muzyka
ale dziew­czy­nom im­po­nuje bryka
gdy w ra­diu le­ciały riffy
one w śmichy i chichy

Tek­sty nig­dy się nie kleiły
naj­ważniej­sze by ba­sy waliły
nie ważna gi­tara, ale syntezator
grać umie każdy amator

Wrzu­ciłem na jutuba
jak roz­biera się ma luba
klip bi­je wszys­tkie rekordy
choć słabe ma akor­dy

Na red­tu­bie i pornhabie
no­wych fanów wabie
pal licho już ta muzyka
by­le po­kazać jak się bzyka 

anegdota • wczoraj, 17:43

Ki­simy ogórki. 

myśl • wczoraj, 16:51

Gdy żona ob­fi­ta, o biuście chędo­gim i hoża,
Męża nie za­sypią szóste­go przy­kaza­nia gołoborza.

in­sp. Bo­gusław Bujak 

aforyzm • wczoraj, 14:20

Gościn­ny na szczęście nie oz­nacza otwarty. 

myśl • wczoraj, 13:19

25.07.2017r.

Pier­wszy po dwóch la­tach dzień pod po­nowną oku­pacją niemiecką jest bar­dzo smut­ny, sza­ry i bar­dzo deszczo­wy oraz zim­ny . Jak w Tar­go­wicy, zdradził król i eli­ty. Zos­tało kochać, chodzić do kościoła, pracować. [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 11:17

Odtwórz
gdy ma­luję, mam możli­wość
wy­ra­zić się w ramach
i po­za nimi 

myśl • wczoraj, 09:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech