sprajtka, teksty znajomych

33055 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Wszys­tko co mam naj­cenniej­sze, mieści się w moich ram(n)ach.

*ob­raz człowieczeństwa 

myśl • wczoraj, 22:10

Ziemia nieznana

przeszłość jest miejscem
które­go nie ma na mapie

tam mój przy­jaciel żył

pol­ne kwiaty niósł w bukiecie
od­dychał dniem tym samym

a dla mnie był ten smutek
tęskny jak noc­ny ptaków śpiew

i wzrusze­nie które dławi
ty­siącem świateł w oczach

lecz nie wypłakam ich

bo mu­siałbym zat­rutą go­rycz
wy­pić wraz ze łzami 

wiersz • wczoraj, 17:32

Niosą słodycz bzów
Morza wód ożyw­czy chłód
Pod­muchy wiatru 

haiku • wczoraj, 12:39

Gu­bimy się, nie mogąc się odnaleźć. 

myśl • przedwczoraj, 22:18

Bu­jamy się, bo życie to nie przelewki. 

myśl • przedwczoraj, 22:13

"... czy na­dal będziesz mnie kochał, gdy nie jes­tem już piękna i młoda... Lilith"

Py­tanie z którym zma­ga sie każda ko­bieta... Teore­tycznie ciało to tyl­ko wo­rek na kości, praw­dzi­we piękno, kry­je się w środ­ku. Aczkol­wiek to mężczyz­na spra­wia, iż czu­jemy się piękne. 

myśl • przedwczoraj, 09:23

P.S.

wołałeś mnie więc przychodzę
z li­tanią wiat­ru we włosach
i wzruszeń ni­cią wplecioną
w obrączki z kwitnących traw

wiem że długo czekałeś
wyśpiewały mi ma­jowe świerszcze

ale cza­sem mi da­leko do ludzi
i tyl­ko ty tak pot­ra­fisz
z bez­ludnej mnie ścieżki zawrócić
na­wet jeśli odejdę
daleko
jak stąd do gwiazd 

wiersz • przedwczoraj, 09:19

Maj

Wędru­jemy fa­lującym kra­job­ra­zem
Skóra zmienia ko­lor na brązo­wy
Lecące sta­da gęsi zastępują łabędzie
Jed­na fa­la kończy się pienistą grzywny
A za nią na­pierają ko­lej­ne z glo­nami
Lub tyl­ko z ka­wałkiem spa­lonej szcza­py
Skuter [...] — czytaj całość

wiersz • 23 maja 2017, 17:39

9 śmieci­fiszek w 7 mi­nut na uśpionych cyt­kach, to re­kord
PO­dob­ny do pi­cia wo­dy so­dowej w nieog­ra­niczo­nej ilości
z włas­nych wielu kont zgłupienia, bez umiaru li­tości nad sobą

cóż powiedzieć
...itd. 

anegdota • 23 maja 2017, 17:23

Telewidze z Teleziemi

Oni będą tą potęgą burzyć piękno pewną ręką,
dla nich ten kosz znaczy lep­szość, sa­mi so­bie tworzą piekło.
To ich wściekłość i do­ciekłość treścią mnoży zgro­zy endą,
sa­mi a nie dla nich sa­mych w da­li [...] — czytaj całość

wiersz • 23 maja 2017, 16:54

Rikitikitawi