sprajtka, teksty znajomych

29897 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

A bu­jaj się, zaz­droszcząc in­nym z wysokości. 

myśl • dzisiaj, 19:20

Dob­rze jest wyjść na prze­ciw ocze­kiwa­niom cier­pli­wości, wte­dy kiedy zew­sząd los próbu­je ci dać po­liczek i da­je, a rozzuchwa­lony twoją niemożnością od­po­wie­dzi, zry­wa paz­no­kieć i drwi pat­rząc w two­je oczy, świadom, że [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 18:23

ZO­MO, to naj­lep­sza pol­ska for­macja bo­jowa od cza­su hu­sarii.

Slo­gan mo­tywa­cyj­ny ka­towic­kich zomowców. 

myśl • dzisiaj, 16:29

To są Ka­towi­ce, tu nie ma sr. .nia po krza­kach.

Za­wołanie bo­jowe ka­towic­kiego ZOMO. 

myśl • dzisiaj, 16:26

... gdy "li­terat" zaczy­na my­lić "Ka­liope" z "Po­lihym­ne", do głosu dochodzi "Melpomene"... 

myśl • dzisiaj, 14:35

Grafoman...

... by zos­tać "li­tera­tem" zaczął prze­pisy­wać "bab­ci zielnik"... 

myśl • dzisiaj, 14:15

... młode ser­ce i dusza nie oz­nacza, że po­winieneś żyć wspom­nieniami star­szych... wręcz prze­ciw­nie... na­leży żyć własną przyszłością...

in­sp: Niusza...
 

myśl • dzisiaj, 14:13

paździerz upa­da w skraj­ność POd­rygów
egzys­ten­cjal­nej bez­myślności i op­ryszczki słownej
gdy przechodzi obok is­to­ty POwodu

kod z ni­mi i bur­ki w sza­fie gender
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota • dzisiaj, 13:07

miks z piórem, to mix - z ka­tarynką w głowie 

anegdota • dzisiaj, 11:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel