sprajtka, teksty znajomych

30970 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

mikroopowiadanie sto szesnaste

Głębo­ko ona lu­bi...nieko­nie­cznie myśleć. 

opowiadanie • dzisiaj, 16:01

Chwi­le barw maja
Który­mi wios­na wiosną
Wys­pa irysów 

haiku • dzisiaj, 12:42

Og­nista wiosna
Wi­ciok­rzew w płomień kwiat
Rozkwitający 

haiku • dzisiaj, 12:38

Przemijanie

Siadła pszczółka na ka­liny kwiat
Był maj przek­witły for­sycje i bzy
Masz dziew­czę czter­dzieści lat
La­da roczek ut­ra­cisz ko­lory i ty
Nie wypłakuj księcia szko­da łez
Wy­bieraj z fe­raj­ny co za skle­pem jest 

fraszka • dzisiaj, 12:06

Bor­do­wy orlik
W ko­lorach ogrodu
Naj­now­sza gracja 

haiku • dzisiaj, 11:51

Kępa stokrotek
Owoc Ducha Świętego
W ogrodniku 

haiku • dzisiaj, 11:43

* * *

Mam, tak sa­mo jak ty
Zda­nie swo­je, a z min
Naj­piękniej­szy swój świat
Bu­duję go każde­go dnia
A nocą, gdy nie przychodzą sny
Zat­rzy­muję ten czas 
Ry­suję słowa­mi swój świat
by ktoś zo­baczyć go mógł

I na skrzydłach jak ptak 
Będę le­ciał co sił 
Tam, gdzie mo­je sny, 
I tu­tej­sze ko­loro­we dni  

wiersz • dzisiaj, 11:34

Na stałe za­pisa­li się w naszym ser­cu, nie ci ludzie, którzy mają szczególne cechy fi­zyczne, czy cha­rak­te­ru, ale ci co przez swoją obec­ność i ges­ty zmieni­li nasze życie i sposób pos­trze­gania świata 

myśl • dzisiaj, 11:25

21.05.2018r.

Ta­ki bar­dzo słoneczny dzień dzi­siaj, a jed­nak wiem, że do pełnej ra­dości życia wzbudzi mnie do­piero ku­bek gorącej ka­wy po tu­rec­ku - pot­rze­buje jej, żeby zmysły i duch zaczęły fun­kcjo­nować na w [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 08:45

Opo­wiem dziś o waj­de­locie co w Licheniu
Sa­balił o swoim si­wym już przyrodzeniu
Po stok­roć o nim bajał
I się nie kajał
Al­bo­wiem li­mery­ki nie po­legają na liryceniu 

limeryk • wczoraj, 20:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle