sprajtka, teksty znajomych

30508 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Tek­stem piętnas­te­go dnia stycznia 2018 ro­ku ob­wie­szczam wier­sz Ani­mus­Lu­men - Człowiek bez ska­zy, a w nag­rodę myślę, że dzi­siaj trze­ba wysłuchać ut­wo­ru ZOM­BIE zes­połu The Cranberries. 

myśl • dzisiaj, 16:47

Jestem złotem

Cza­sem bra­kuje słów
Choć myśli tak wiele
iż star­czyło by ich
dla tłumu filozofów
A tu człowiek jest sam

Ile jest wart, dru­gi ktoś
Gdy jest głuchą ścianą
Która tyl­ko od­bi­ja echo
I nic no­wego ci nie po­wie ?

Ktoś powiedział
mil­cze­nie jest złotem
więc jes­tem Midasem
każde­go zmieniam w milczenie
wokół mnie tyl­ko złote myśli 

wiersz • dzisiaj, 12:53

Piszą na Wir­tual­nej Pol­sce, że trzy­nas­tki to przy­wilej urzędników. W sta­ros­twach urzędni­cy z 15 let­nim stażem, z wyk­ształce­niem praw­niczym, ad­mi­nis­tra­cyj­nym, unij­nym i sta­le dok­ształcający się za­rabiają na rękę ty­le, że ich pensja [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 10:46

Umarła Do­lores o Rior­dan , cześć jej w naszej pamięci. 

myśl • dzisiaj, 10:06

Nie ma gor­sze­go bólu, kiedy nag­le pod wpływem ja­kiejś sytuacji,
sta­jesz się kimś, ko­go nie chciałbyś nig­dy w so­bie poznać. 

myśl • dzisiaj, 09:08

Gotowi na wszystko. Exterminator.(recenzja filmu)

MOT­TO : Wol­ność jest najważniejsza.
Wol­ność kocham i rozumiem.


Idąc do ki­na nie spodziewa­liśmy, że będziemy oglądać tak re­wela­cyjną ko­medię obycza­jową, będącą mo­men­ta­mi ko­mediod­ra­matem - [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 08:01

Na zaborcze matki

Myślę że naj­gorzej gdy mężczyz­na po­rażon jest uczuć sknerstwem
Ob­ja­wia się to starokawalerstwem
Ta­ki za­miast gus­to­wać w strin­gach dam i majtkach
Sam je­no chodzi o jed­nych majtkach
Przyczy­na w niedoszłej teściowej czy­li mat­ce je­go leży
Niedoszłej je­go żony bo on od niej do życia nie bieży
Raz chciał poszedł do córki sąsiadki
Za zgodą jej matki
Ale ta mu się nie oddała
Bo przyszła ma­musia pod ok­nem za sy­nem wołała 

fraszka • dzisiaj, 07:02

Na skąpstwo

Szczyt by­cia sknerą?
Dla męża go­lić łono siekierą! 

fraszka • dzisiaj, 07:00

Na sąsiedztwo

Pe­wien góral wsparłby Wielką Or­kies­trę Świątecznej Pomocy
Ale go­doł co we śnie ta­kum sce­ne zobocył
Że strzy­lajum do ser­ca sąsiada z defibrylatora
A mioł go ino za kly­me do akumulatora
A więc do skąpstwa niena­wiść popycha
Która plotką się żywi wy­niosłością oddycha 

fraszka • dzisiaj, 06:59

Pe­wien starzec w miej­sco­wości Kup
Zbierał forsę na złotą trumnę i grób
Dieńgów nie wpłacał Rydzykowi
Ani Owsiakowi
Ob­ro­bili go na wnuczka jak w USA z tra­wy ma grób 

limeryk • dzisiaj, 06:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle