sprajtka, teksty znajomych

30220 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Kiedy na­palo­ne w piecu
To roz­pa­lone są ciała
Zaś roz­pa­lone ciała
To są gorące serca
Ra­zem to ta­kiemu sercu
W ta­kim ciele
Chce się bić
A w konsekwencji
Duch jest poruszony
I or­ga­nizm idzie po swoje
Zaczy­na ra­dośnie żyć 

myśl • wczoraj, 19:43

Można po­wie­dzieć, że to glo­bal­ne ociep­le­nie, ale le­piej jest wie­rzyć, iż ludzie pot­rze­bują co­raz więcej piękna i Bóg reagu­je na to za­pot­rze­bowa­nie, więc je­sienie wydłużają się i co­raz dłużej po­zos­tają z na­mi ko­lory kwiatów, liści drzew i igieł mod­rze­wi oraz ich ra­dujące nas kształty. 

myśl • 16 listopada 2017, 15:07

Może war­to zacząć pod la­tar­nią, nab­rać w so­bie og­nistej czer­wieni i te­go zap­raszające­go światła, a po­tem pójść przez życie będąc nową gwiazdą, pro­wadzącą do cudów is­tnienia i świecić przykładem będąc opoką ja­kiegoś ce­lu, do które­go dążą mi­liar­dy chcących dostąpić no­wych form zba­wienia, za­mie­szkać w po­kojach niebios bu­dowa­nych dla chcących inaczej? :):):) 

myśl • 16 listopada 2017, 12:30

Wład­cy Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­lońskiego do­puści­li do wykładu w swoich pod­wo­jach skraj­ne­go ateistę, a odmówi­li te­go sa­mego ob­rończy­ni życia od poczęcia. To rażąca nies­pra­wied­li­wość i w za­sadzie bar­barzyństwo. "Krew" tej de­cyz­ji spa­da na ręce wszys­tkich nau­czających na tej uczel­ni i na wszys­tkich uczących się na tej uczelni. 

myśl • 16 listopada 2017, 12:20

FANTASTYCZNA KOBIETA (recenzja filmu)

Jest to ko­lej­ny film chi­lij­skiego reżyse­ra Fer­nando Le­lio, który dwa la­ta te­mu zasłynął ob­ra­zem "Glo­ria". Film ten na pew­no źle będzie przyjęty w śro­dowis­kach ka­taba­serii ka­tolic­kiej i laika­tu ka­tolic­kiego zde­woco­nego, który nigdy [...] — czytaj całość

felieton • 16 listopada 2017, 10:21

Nietutejszy

minęły już te dni
które wcielo­ne we mnie
skrzydłami zaszu­miały mi w duszy

i nu­ty po­zyty­wek
wygłuszył czas

wie­cznie żywi
w świecie bez cmentarzy
- nie wra­caj­cie do wspomnień
kształtem ciał

na zaw­sze pamiętam
długi spa­cer na pożeg­na­nie Paryża

gdy księżyc się spóźniał
a nad mias­tem już noc

szka­tuła gwiazd 

wiersz • 16 listopada 2017, 07:39

Nie ma ra­sy panów pa­nie Car­roll , życie nor­malne, sen­sowne i piękne, to szczęście. 

myśl • 15 listopada 2017, 14:59

Niektórych mężczyzn pro­wadza ko­niec, a za tym końcem więcej jak za mun­du­rem - nie tyl­ko pan­ny sznu­rem :) 

In­sp. Oczy­wiście po raz ko­lej­ny tek­st Ni­cola 57 "Eksodus" 

myśl • 15 listopada 2017, 14:56

03.11.2017r.

Wsta­jemy o szóstej ra­no, ro­bimy so­bie śniada­nie, a po­tem kawę. Pa­kuje­my ub­ra­nia do wa­liz­ki na ewen­tual­ny noc­leg i ro­bimy do ter­mosów kawę i her­batę. Wy­jeżdżamy o w pól do ósmej. Ce­lem naszym [...] — czytaj całość

dziennik • 15 listopada 2017, 11:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle