sprajtka, ulubione teksty

18262 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

na Romea

Nig­dy nie zos­ta­niesz pier­wowzo­rem
je­dynie pra­wem pier­wszej no­cy wkręcony
choćbyś miał wys­ta­wać na klat­ce godzi­nami
czy też miał ob­ci­nać ok­na eme­ryt­ki
me­todą na stójko­wego z szóstki z oddali 

fraszka • dzisiaj, 00:01

chińskie pantaliony od klawiatury oclonej

ą od­cięło so­bie ogonek
i za­niosło go za stodołę
ę dos­tało zawrotu
i na­robiło in­nym kłopotu

u ot­warte było
nieg­rzeczne
i na sa­mym sobie
dla myślni­ka

zaszyło zawleczkę
ł aby nie być gor­szym
z pa­sa cnoty
zro­biło dla dyk­cji obcążek

ź z wrażenia
w pod­kreślni­ku zamarło
tyl­ko ć jak gdy nig­dy nic
na­dal idzie w nadpsiciu
w zaparte 

wiersz • wczoraj, 06:31

myślały że on mis­trz anioł bożyszcze wizjoner
a to tyl­ko zwyczaj­ny musze­lek kolekcjoner
 

myśl • przedwczoraj, 11:20

Dla anomalii w grafitacji *

Kiedy toczysz się bez­wied­nie z górki
niczym be­zużyteczny przedmiot
two­ja pod­mioto­wość
mu­si się wspi­nać pod górkę
co­raz szyb­ciej i bieg­lej

mi­mo to nie szu­kaj sen­sacji w sensacji
bo się bar­dzo szybko [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 05:01

dla panienki z okienka

A w wąwo­zie
dęby szu­mią
mocą niep­rze­mijającej siły
słowiańskiej piosenki
po­siwiałe wil­ki wyją
wzo­rem karła
rośnie w siłę
skrzecząc w cieniu
wy­palo­nej gwiazdy
ru­dy świerszczyk
tyl­ko sokół w śnieżnej ku­li  [...] — czytaj całość

wiersz • 17 lutego 2017, 04:57

Bruno.

Widzę ty­le zna­nych twarzy, dob­rze, że tu zostajecie
Wszys­tkie mar­ne poeci­ny, liche wy­poci­ny chwalą
Żad­na am­ber w og­niu nie wy­powie się dziś z sensem
Siedzę, podzi­wiam klęskę, wyśmiewam małość

Będą pat­rzeć i pat­rzeć i nie oderwą [...] — czytaj całość

wiersz • 16 lutego 2017, 08:41

Na dopalacza

Nie nap­ra­wisz ko­du ge­netyczne­go za­robaczo­nym śledziem
a i braków wycho­waw­czych nie dasz ra­dy wyrównać
podróbką czekolady. 

fraszka • 16 lutego 2017, 07:50

sy­zyfo­wa pra­ca sko­ro ka­mień spa­da z serca 

myśl • 16 lutego 2017, 00:10

sprze­da­je­my nasze wnętrza za garść błyszczących powierzchowności 

myśl • 15 lutego 2017, 22:29

Kolejny Sen.

I od­wie­dzać was będę, choć daw­no mnie nie było
Bar­dzo długi sen, w którym marze­nia nie giną
Tam nie ważny jest wiek, nikt nie zna słowa litość
A pos­ta­ci w morzu łez? Śmiało może zabrać [...] — czytaj całość

wiersz • 15 lutego 2017, 09:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Bruno