sprajtka, ulubione teksty

15732 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

anal(fabetka)

niewiele
mi mówisz
kochasz
samogłoski 

erotyk • dzisiaj, 18:45

Bez Ciebie... trud­niej będzie mi tra­fić do nieba.

:) CHY­BA ZAIN­SPI­ROWA­NY

P(k)S Kto wskaże mi drogę?

Odtwórz  

myśl • wczoraj, 23:03

spłukany

ka­sujesz mnie
przed wejściem 

wiersz • wczoraj, 16:40

neurotycznie

mam ta­kie gniazdko
które nie kopie 

wiersz • przedwczoraj, 20:43

Jasne
je­den in­te­ligen­tny inaczej brał czyn­ny udział w ak­cji na łama­nie no­gi
dru­gi z te­go sa­mego po­ziomu ro­bił dokład­nie to sa­mo
wzo­rem te­go pier­wsze­go
dlacze­go by nie miał [...] — czytaj całość

anegdota • przedwczoraj, 17:31

Na sfałszowany ósmy punkt Delalogu

Po­nieważ sto­pień ja­ko oce­na jest za­led­wie war­tością względną
dla­tego tyl­ko na pod­sta­wie klucza do sfałszo­wane­go do­wodu
można tak na prawdę wys­ta­wić praw­dzi­we świadec­two

z se­rii naczy­nia połączone 

fraszka • przedwczoraj, 17:05

Dla pot­rze­by ref­lek­sji każdy diabeł jest już tyl­ko mar­twym bieskiem 

aforyzm • przedwczoraj, 17:02

Roz­ważania złama­nego warzyw­ka

Chciał obym jeszcze trochę pożyć
za sta­re jes­tem na we­getację
i z a młode na ścięcie 

anegdota • przedwczoraj, 17:00

Lustracjo o pani nowobogacka powiedz kto jest naj bardziej zakłamany na świecie w gwarze biłgorajskiej

Tak umiejętnie umieć ob­niżyć po­ziom nau­cza­nia że już w dru­giej kla­sie li­ceum
człowiek nie wie jak ma w zwyczaj­nym pa­miętni­ku skle­cić jed­no pros­te zda­nie
to trze­ba mieć [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 16:45

boję się

ko­lej­ny wieczór przy­bity do ściany
uśmie­chy mar­twe bądź umierające
zi­mowy mon­sun trzas­kający drzwiami
po­rywa strzępki nadziei tonącej

więc słod­ko-kwaśne wy­pełzają słowa
z ust za­ciśniętych, prawdą umęczonych
nie usiądziemy już przy naszych stołach
z pa­kietem wspom­nień daw­no podzielonych


nocą prag­nienia otu­lamy w pościel
łza­mi pisze­my par­ty­tury senne
może za­pom­nisz o brook­lińskim moście
gdy się obudzisz a ja wciąż tu będę 

wiersz • 19 września 2017, 22:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

JaiTy