sprajtka, ulubione teksty

18412 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Kiedy zło się w dob­ro bez pa­mięci za­pat­rzy , nie pot­ra­fi na­wet um­rzeć bez udziału je­go wsparcia 

myśl • dzisiaj, 21:34

Lo­jal­ność na­wet świe­czek nie mu­si roz­da­wać
tym bar­dziej za­biegać o ogarek 

myśl • dzisiaj, 21:19

Ho­noru nie ku­pisz u kom­ple­mentów na ta­niej wyprzedaży 

myśl • dzisiaj, 21:09

A kiedy dla bliźniego nie ma­my już żad­ne­go haczy­ka w pre­zen­cie zaw­sze mu możemy po­daro­wać fo­bie na dro­gow­ska­zie od su­ges­tywne­go zakrętu . 

myśl • dzisiaj, 20:52

Najłat­wiej jest go­nić zajączka kiedy ma się na niego przynętę , bez przynęty sku­bany zaw­sze będzie od nas szyb­szy przez ten sen na ja­wie pod miedzą 

myśl • dzisiaj, 20:42

Real­na per­spek­ty­wa wyos­trzy każdy horyzont 

myśl • dzisiaj, 20:38

smu­tek uśmie­chem leczę 

myśl • dzisiaj, 20:28

na Apel ze szczęśliwej literki

Za­bierz Mir­ku te­go sied­miolat­ka z dys­ko­teki wreszcie
bo mi mie­sza w We­nie i pod­piera wersy 

fraszka • dzisiaj, 11:19

Tak umieć ot­worzyć że aż zat­ka na amen to do­piero mu­si być fir­mo­wy kor­ko­ciąg na chińskiej wyprzedaży

in­sp ''Od ucha do ucha '' 

myśl • dzisiaj, 10:42

Gdy­by nie było zdrajców nie byłoby też żad­nej stro­ny .
byłby tyl­ko od ciągłego po­mawiania po tej sa­mej ko­lei ten sam środek 

myśl • dzisiaj, 10:38

natalia(__ups