sprajtka, ulubione teksty

18896 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Z pa­miętni­ka ta­ry z czasów kiedy to była za cze­lad­ni­ka u SZER­LO­KA nieopo­dal stoczka , wspom­nienia wyjęte z kon­tek­stu .

O dwóch panienkach [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 11:51

Pa­miętnik ta­ry w po­pycie na po­daży
Przy okaz­ji wczo­raj­szej niedoszłej no­wen­ny do­wie­działam się ze mo­ja oso­bowość tzw kreatyw­na na­zywa się za ku­liso­wo nieod­po­wie­dzial­nym zmienianiem [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 11:19

Dy­wagac­je ta­ry w po­pycie na po­daży
Sta­ra wiedźma ra­zem z Ma­ryśką mogą mi jeszcze warzy­wa po­sypać trucizną
za­kupioną na dokładkę z a mo­je pieniądze , udostępniłam im ta­kową możli­wość ,
i [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 10:36

Na przein­ter­pre­towaną tezę w tarze

Chodzi tyl­ko i plot­ku­je
wzo­rem tej która go­re na złodzieju
iż wszys­cy ro­bią tak jak ona
i że każda Gos­ka to pochodzi z Wrocławia
a li­ry to są Liz­bo­ny stałym no­minałem
dop­rawdy co za ciem­nia

in­sp Maryśka 

anegdota • dzisiaj, 09:50

Na do­nosy ta­ry od po­bytu w im­mu­nite­cie po­daży
Dob­rze wie­dzieć że lo­kal­ni pro­minen­ci mają u SZWE­DA zna­jomości nie tyl­ko w sądzie rodzin­nym ale i w orze­kającym żeby nie po­wie­dzieć os­ta­tecznym . Ich pew­ność siebie w niepew­ności etycznej pos­ta­wy miałam okazję doświad­czyć nie tyl­ko przy okaz­ji piątku ale i na niedoszłej do ce­lu wtor­ko­wej nowennie 

anegdota • dzisiaj, 09:30

Na wyz­na­nie ta­ry od po­pytu w podaży

Usiłowały mnie święte put­ta ny naj­pierw przy­wiązać do po­la aby później móc wy­wieść do zsy­pu na taczkach , ra­zem z płachtą po strzep­niętej porzeczce
za­pomi­nając nie tyl­ko o jej nis­kiej ce­nie która spadła z piedes­tału na wyp­rze­daży u prze­kupek przy kos­tce bru­kowej prezesa 

anegdota • dzisiaj, 08:42

"A gnie­szka która tu­taj nie mie­szka ''

Mam wrażenie iż tu­byl­cze eli­ty , te sa­me od po­mysłu łama­nia mo­jej no­gi, czy też pod­da­wania po­mimo fak­tu że jes­tem po za­wale , [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 07:51

Uderzysz w stół a nożyce się odezwą a i Ma­ryśka choć pochodzi z Łodzi
to i tak u An­tka będzie miała od tej chwi­li już wie­cznie fo­ry , jak mi przykro. 

myśl • wczoraj, 19:19

Wyz­na­nia ta­ry na po­pycie w po­daży
Chłop żywe­mu nie prze­puści
Kiedy chodziłam z kij­ka­mi wszys­tkim na około przeszkadzało na­wet głuchej wiedźmie , kiedy pra­cuję na działce także przeszkadza że za często i aż naz­byt sumiennie 

anegdota • wczoraj, 19:13

Aneg­do­ta ta­ry o po­bycie w po­daży
Głod­ny zaw­sze o chle­bie niczym ma­ryśka o ciepłej mar­chew­ce
a sta­ra wiedźma tyl­ko po­zor­nie pop­rawnie in­ter­pre­tuje człowie­czeństwo
przy tej na­lew­ce pod zag­ryzkę z grochówki od ku nio­rzy opadniętych 

anegdota • wczoraj, 19:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups