sprajtka, strona 5

1160 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Po­budzając zmysły nie zaśniesz w cudzym sercu... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 marca 2017, 17:46

Czas i miej­sce zmienić pot­ra­fią znacze­nie słów... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 lutego 2017, 22:47

Wiel­ki ból można za­mienić na małe cier­pienie, gdy się wie kiedy się wycofać... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 lutego 2017, 21:19

Żeby nie opuścić rzeczy, pot­ra­fimy po­zos­tać z ludźmi, którzy nic dla nas nie znaczą... 

myśl dnia z 16 lutego 2017 roku
zebrała 36 fiszek • 15 lutego 2017, 11:48

Nie wszys­tko jest pew­ne po pew­nym czasie... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 lutego 2017, 11:13

Słowa są przyp­rawą treści... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 lutego 2017, 14:55

Niektórzy czują się wol­ni do­piero wte­dy, gdy się ich od­po­wied­nio zniewoli... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 stycznia 2017, 17:13

Są py­tania na cza­sie, ale nie na miejscu... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 stycznia 2017, 12:54

Niektórzy ludzie, są jak echo, przes­ta­jesz się odzy­wać i znikają... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 grudnia 2016, 20:53

Le­piej mieć dziew­czynę w In­terne­cie niż żonę na papierze... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 listopada 2016, 00:06

sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 września 2017, 09:27sprajtka do­dał no­wy tek­st Miłość jest sa­monośna...  

7 września 2017, 12:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Staczając się ma­my ciągle [...]

7 września 2017, 11:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Sa słowa jak wo­da, [...]

7 września 2017, 10:28sprajtka sko­men­to­wał tek­st ściemnianie, to wie­czna noc [...]

7 września 2017, 10:21sprajtka sko­men­to­wał tek­st Słowa są jak trud [...]

7 września 2017, 10:10natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sa słowa jak wo­da, [...]

7 września 2017, 10:04$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Słowa są jak trud [...]

7 września 2017, 10:03sprajtka do­dał no­wy tek­st Sa słowa jak wo­da, [...]

7 września 2017, 10:01sprajtka sko­men­to­wał tek­st Słowa są jak trud [...]

7 września 2017, 09:58$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Słowa są jak trud [...]