sprajtka, strona 5

1147 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Prze­jechałam się na auto­ref­lek­sji, nie stać mnie na no­wy samochód... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 listopada 2016, 18:41

Na drodze często tra­fia mnie szlak... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 listopada 2016, 19:49

Na­wet szczy­ty mogą sięgnąć dna... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 listopada 2016, 07:10

Gdy nie jes­teśmy sobą, to niet­rudno o fałszy­wych przyjaciół... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 września 2016, 12:03

Czas mi sekunduje... 

myśl dnia z 18 września 2016 roku
zebrała 18 fiszek • 17 września 2016, 18:05

Na­wet naj­bar­dziej oświeco­ny ma swo­je mroczne zakamarki... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 września 2016, 09:37

Więcej ludzi łapie doła niż pokemonów... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 sierpnia 2016, 12:02

Ze­gar odzy­wa się czasem... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 lipca 2016, 20:54

W ne­cie nie wszys­tko jest nam pisane... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 lipca 2016, 10:18

Zbyt ot­warty człowiek by­wa okradany... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 lipca 2016, 07:24

sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 23:42sprajtka sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 23:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 22:25sprajtka sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 22:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 21:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 21:52sprajtka sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 21:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 21:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 21:37yestem sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...