sprajtka, strona 5

1169 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Naj­częściej bo­li wciąż to, cze­go już nie ma... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 maja 2017, 19:38

Mo­je us­ta zaczy­na i kończy prze­cinek, czas może wy­pełnić je treścią... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 maja 2017, 21:50

Człowiek ma w so­bie ta­ki śmiet­nik, że cza­sem różne rzeczy so­bie wyrzu­ca, aby po­mieścić coś in­ne­go mniej cuchnącego... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 maja 2017, 16:04

Mam szczęście na ut­rzy­maniu, ale nie star­cza do pierwszego... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 maja 2017, 04:16

Z pre­zentów dos­taję je­dynie po­bożne życzenia... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 kwietnia 2017, 08:39

Nie ma co się łudzić, że ktoś ot­worzy przed Tobą ser­ce, sko­ro nie nie ot­wiera na­wet wiado­mości od Ciebie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 kwietnia 2017, 06:14

Za­noszę się płaczem, gdy stoję w miejscu... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 kwietnia 2017, 01:19

By­wam w za­wie­sze­niu, gdyż mnie mało co przyciąga... 

myśl dnia z 2 kwietnia 2017 roku
zebrała 14 fiszek • 1 kwietnia 2017, 08:00

Szu­kam włas­nych myśli,gdyż mam dość co myślą inni... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 marca 2017, 22:58

Po­budzając zmysły nie zaśniesz w cudzym sercu... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 marca 2017, 17:46

sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 listopada 2017, 07:57giulietka sko­men­to­wał tek­st Chęci nie kierują się [...]

14 listopada 2017, 21:15yestem sko­men­to­wał tek­st Chęci nie kierują się [...]

14 listopada 2017, 17:35sprajtka do­dał no­wy tek­st Chęci nie kierują się [...]

14 listopada 2017, 17:13sprajtka sko­men­to­wał tek­st Brak bo­li bar­dziej...  

14 listopada 2017, 17:11sprajtka sko­men­to­wał tek­st w tym jest wiel­kość [...]

14 listopada 2017, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Ubrania ład­nie wyglądają na [...]

14 listopada 2017, 16:17yestem sko­men­to­wał tek­st Brak bo­li bar­dziej...  

14 listopada 2017, 13:00sprajtka sko­men­to­wał tek­st w tym jest wiel­kość [...]

13 listopada 2017, 19:55sprajtka sko­men­to­wał tek­st w tym jest wiel­kość [...]

13 listopada 2017, 19:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st sprzączka