sprajtka, strona 5

1116 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Bieganie dobrze mi idzie

Rozpędziłam chmury
te­raz sa­me czar­ne myśli
zderzyły się ze smutkiem
od­dzielając słońce od duszy

Umierają we mnie powoli
jeszcze ciepłe ko­lory świata
kar­mione za­kal­cem nadziei
i tym po­całun­kiem wiat­ru na czole... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 kwietnia 2016, 11:47

Są smut­ki tak głębo­kie, że nie sposób im bar­dziej dokopać... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 kwietnia 2016, 09:33

Są ta­cy, którzy próbują od­dzielić człowieka od kobiety... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 kwietnia 2016, 09:25

Dno jest po to, żeby się wynosić... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 kwietnia 2016, 20:40

Wys­tar­czy wyłączyć In­ternet i te­lewi­zor, żeby czas nab­rał in­ne­go wymiaru... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 kwietnia 2016, 11:28

echo chodzi za mną

Po różnych stąpając schodach
mi­mowol­nie liczę kroki

do góry i na dół
nie chcę po­mylić myśli

te wszys­tkie numery
dzwon­ki i klamki

muszę by schodząc
szyb­ko zna­leźć wyjście

od­chodzę w głąb siebie
już na nic nie liczę

wy­pełniam na przywitanie
swo­je wnętrze pustką

łat­wo tu trafić
gdy poz­nało się
wszys­tkie schody

te­raz mogę spokojnie
bez echa powracać... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 kwietnia 2016, 16:24

Człowiek nie jest w sta­nie unieść wszys­tkich nie­szczęść, gdy nie ma swo­jego "osiołka"... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 kwietnia 2016, 15:39

Namaluj mnie

Za­pat­rzyłam się w tam i z powrotem
koło Ma­cieja wciąż da­je mi radę
uderzając swym podobieństwem

Słucham zachłan­nie od ucha do ucha
me twar­de ser­ce bi­je jak oszalałe
wy­bija strach wraz z liczbą po­jedyn­czą

Na wszys­tkie to­nac­je śmie­chu działa
ciepło rąk na mo­jej zmęczo­nej twarzy
które nie dos­trze­ga zewnętrznej brzydoty

Przeszył mnie ciepły szept
zwiew­ny jak mgła delikatności
jes­tem tyl­ko szki­cem obrazu... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 kwietnia 2016, 16:37

Jutro jest jak wirus grypy

Wolę nie widzieć co będzie jutro
nie chcę znać da­ty ani godziny
czas po­wiesił się jak zegar
by grze­bać płyt­kie chwile

Pragnę hałasu o nic
echa z dna milczenia
i tęczy rozsypanej
krop­la­mi ro­sy na szczęście 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 kwietnia 2016, 00:22

Tak mało trze­ba człowieko­wi, by kiedyś nim nap­rawdę zostać... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 kwietnia 2016, 19:00

sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 stycznia 2017, 21:29dark smurf sko­men­to­wał tek­st Pół zda­nia to nor­ma [...]

14 stycznia 2017, 12:27wdech sko­men­to­wał tek­st Pół zda­nia to nor­ma [...]

14 stycznia 2017, 12:10sprajtka sko­men­to­wał tek­st Święta... nie ma się [...]

14 stycznia 2017, 12:05sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jeśli życie te­mu win­ne [...]

12 stycznia 2017, 15:11sprajtka sko­men­to­wał tek­st PROŚBA

11 stycznia 2017, 21:58Cykam sko­men­to­wał tek­st Niektórzy czują się wol­ni [...]

11 stycznia 2017, 20:41nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Niektórzy czują się wol­ni [...]

11 stycznia 2017, 20:13MyArczi sko­men­to­wał tek­st Niektórzy czują się wol­ni [...]

11 stycznia 2017, 20:05onejka sko­men­to­wał tek­st Niektórzy czują się wol­ni [...]

11 stycznia 2017, 19:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Niektórzy czują się wol­ni [...]