sprajtka, strona 4

1116 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Nad­miar wyob­rażeń po­wodu­je, że ser­ce łomocze, by się wyrwać... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 maja 2016, 00:06

Mąż pa­suje tyl­ko do połowy... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 1 maja 2016, 11:25

Ból jak py­tanie, łat­wo go zadać... 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 1 maja 2016, 11:18

Są słowa jak pa­pier ścier­ny, po których czu­jesz, że nie masz już nic do powiedzenia... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 maja 2016, 07:20

Może ludzi wiele łączy, np. góry... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 kwietnia 2016, 12:05

Na szczęście są góry... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 kwietnia 2016, 21:59

Niedość, że dość

Licho już ze mną nie śpi
nietak­towny ze­gar wy­bija
rytm tej sa­mej melodii

Gra gitara

Uciszam ser­ce tabletką
by noc o twarzy hebanu
uśpiła tros­ki na miarę
cza­su przetrwania

Gra gitara 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 kwietnia 2016, 17:40

Tak się dzieje jakby nic się nie działo

Tańczysz jak u Mak­sy­ma w Gdyni
uno­sisz się nad zwier­ciadłem podłóg
za ok­nem szkla­na po­go­da, a Ty ciągniesz
od bo­gaczy...ziele jak kwiat paproci...
Zat­rzy­małeś mnie tańca os­tat­nim promieniem
wy­dychając kłąb za­dy­my, która wciąga
Jes­tem Me­deą, nie wal­cz z kpiną lustra
tyl­ko spójrz na siebie, coś stworzył... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 kwietnia 2016, 00:05

Nie mam pytań

Jas­no­widzę daj­cie światło
i mo­je oczy ze środ­ka nocy
błękit­ne ozo­nem po burzy
rzu­cające urok poranka

Chcę wrócić do siebie
bez bluźnier­stwa na ustach
rzu­cane­go w twarz niewiadomemu
które się za­daje z pytaniem

Jes­tem ko­bietą
trudną w odbiorze
ka­wałkiem świata
i je­go po-ranną kawą

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 kwietnia 2016, 19:34

Ludzie pot­ra­fią stra­cić, aby się dob­rze sprzedać... 

myśl dnia z 29 kwietnia 2016 roku
zebrała 13 fiszek • 24 kwietnia 2016, 08:48

sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 stycznia 2017, 21:29dark smurf sko­men­to­wał tek­st Pół zda­nia to nor­ma [...]

14 stycznia 2017, 12:27wdech sko­men­to­wał tek­st Pół zda­nia to nor­ma [...]

14 stycznia 2017, 12:10sprajtka sko­men­to­wał tek­st Święta... nie ma się [...]

14 stycznia 2017, 12:05sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jeśli życie te­mu win­ne [...]

12 stycznia 2017, 15:11sprajtka sko­men­to­wał tek­st PROŚBA

11 stycznia 2017, 21:58Cykam sko­men­to­wał tek­st Niektórzy czują się wol­ni [...]

11 stycznia 2017, 20:41nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Niektórzy czują się wol­ni [...]

11 stycznia 2017, 20:13MyArczi sko­men­to­wał tek­st Niektórzy czują się wol­ni [...]

11 stycznia 2017, 20:05onejka sko­men­to­wał tek­st Niektórzy czują się wol­ni [...]

11 stycznia 2017, 19:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Niektórzy czują się wol­ni [...]