sprajtka, strona 4

1121 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Nie każde­mu od­po­wiada od­bi­cie w lus­trze, ale war­to to przemilczeć... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 maja 2016, 00:53

Jes­tem ciągle w drodze-dziura... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 maja 2016, 11:15

Jes­tem środ­kiem ty­god­nia, wszędzie mam daleko... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 maja 2016, 16:51

Brak mi szczęścia, dla­tego chcę, aby ktoś je przyniósł... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 maja 2016, 19:33

noszę w sobie puszkę Pandory

Trzeźwo pat­rzę na życie
szu­kając niuansów
na swo­jej drodze mlecznej

Wy­palam się jak gwiazdy
w godzi­nach szczytu
marzące o tra­wie w zubrowce

Ogar­niam niebo te­les­ko­pem wrażeń
zwiększając siłę odczuć
szu­kam tam pun­ktu by na nim oszalec
gdyż jes­tem zbyt normalna 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 maja 2016, 09:53

Nad­miar wyob­rażeń po­wodu­je, że ser­ce łomocze, by się wyrwać... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 maja 2016, 00:06

Mąż pa­suje tyl­ko do połowy... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 1 maja 2016, 11:25

Ból jak py­tanie, łat­wo go zadać... 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 1 maja 2016, 11:18

Są słowa jak pa­pier ścier­ny, po których czu­jesz, że nie masz już nic do powiedzenia... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 maja 2016, 07:20

Może ludzi wiele łączy, np. góry... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 kwietnia 2016, 12:05

sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 17:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st Kocham Cię ......wiesz o [...]

17 marca 2017, 22:38yestem sko­men­to­wał tek­st Ubieram uśmiech po do­mowe­mu, [...]

17 marca 2017, 19:53JaiTy sko­men­to­wał tek­st Ubieram uśmiech po do­mowe­mu, [...]

17 marca 2017, 16:17sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nie um­kniesz w sen

17 marca 2017, 16:10sprajtka sko­men­to­wał tek­st do zo­bacze­nia

17 marca 2017, 15:18sprajtka sko­men­to­wał tek­st do zo­bacze­nia

17 marca 2017, 14:38sprajtka sko­men­to­wał tek­st Ku ra­dości

17 marca 2017, 13:09sprajtka sko­men­to­wał tek­st Ku ra­dości