sprajtka, strona 3

1182 teksty – auto­rem jest spraj­tka.

Biję się tyl­ko w pierś, gdy nie mam sił bić się dłużej myślami... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2017, 08:51

Brak korze­ni wbi­ja w ziemię... 

myśl dnia z 15 października 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 13 października 2017, 14:45

Miłość jest samonośna... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 września 2017, 09:27

Sa słowa jak wo­da, gaszą prag­nienie tym co ni­mi się kar­mią ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 września 2017, 10:03

Słowa są jak trud Sy­zyfa, chciałoby się rzec, coś tu przytoczę... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 września 2017, 09:53

Staczając się ma­my ciągle pod górkę... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 września 2017, 09:38

Gro­ził jej rozwód, gdyż chodziła z duszą na ramieniu... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 sierpnia 2017, 22:38

Jak straszyć, to w jed­nym duchu... 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 24 sierpnia 2017, 20:41

Są wy­cie­czki tak da­lekie, że można zajść za skórę... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 sierpnia 2017, 11:48

Fałsz wzbudza praw­dzi­we emocje... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 sierpnia 2017, 10:36
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

16 maja 2018, 19:46sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

16 maja 2018, 15:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 20:57sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 20:08zofija sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 19:33sprajtka do­dał no­wy tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

11 maja 2018, 12:38Naja sko­men­to­wał tek­st Niejeden orzeł z resztką [...]

11 maja 2018, 12:35sprajtka do­dał no­wy tek­st Niejeden orzeł z resztką [...]