sprajtka, strona 3

1169 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Pogoda...
jes­tem czekoladopogodna... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 maja 2017, 11:51

Pogoda...
da­je się odkryć... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 maja 2017, 13:43

Pogoda...
jes­tem rozwichrzona... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 maja 2017, 13:49

Pogoda...
pa­da na pysk... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 maja 2017, 18:53

Mówi­li ona da­leko zaj­dzie, a nie mogła tra­fić do włas­ne­go dziecka... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 maja 2017, 11:15

Złapałam kon­takt z rzeczy­wis­tością i mnie poraziło... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 maja 2017, 17:32

Nic mi nie szu­mi, ale dużo świta... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 maja 2017, 03:42

Człowiek się zmienia prze­ważnie w obliczu... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 maja 2017, 09:51

Ze­gar wska­zuje czas i wyjścia... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 maja 2017, 01:54

Naśla­dow­nic­two jest fazą schyłkową... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 maja 2017, 12:06

sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 listopada 2017, 07:57giulietka sko­men­to­wał tek­st Chęci nie kierują się [...]

14 listopada 2017, 21:15yestem sko­men­to­wał tek­st Chęci nie kierują się [...]

14 listopada 2017, 17:35sprajtka do­dał no­wy tek­st Chęci nie kierują się [...]

14 listopada 2017, 17:13sprajtka sko­men­to­wał tek­st Brak bo­li bar­dziej...  

14 listopada 2017, 17:11sprajtka sko­men­to­wał tek­st w tym jest wiel­kość [...]

14 listopada 2017, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Ubrania ład­nie wyglądają na [...]

14 listopada 2017, 16:17yestem sko­men­to­wał tek­st Brak bo­li bar­dziej...  

14 listopada 2017, 13:00sprajtka sko­men­to­wał tek­st w tym jest wiel­kość [...]

13 listopada 2017, 19:55sprajtka sko­men­to­wał tek­st w tym jest wiel­kość [...]

13 listopada 2017, 19:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st sprzączka