sprajtka, strona 2

1182 teksty – auto­rem jest spraj­tka.

Dochodząc do głosu często się głuchnie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 grudnia 2017, 18:12

Sex nie zaw­sze się...na...leży... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 grudnia 2017, 22:36

Ludzie pragną, aby in­ni by­li dob­rzy, uczyn­ni i uczciwi... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 grudnia 2017, 12:49

Chęci nie kierują się zasadami... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 listopada 2017, 17:35

Brak bo­li bardziej... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 listopada 2017, 13:13

Ub­ra­nia ład­nie wyglądają na chu­dych oso­bach, ale mnie to wisi... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 listopada 2017, 13:21

Niektórzy chcą być mną, ale to nic dziw­ne­go, gdyż ja też pragnę być sobą... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 listopada 2017, 12:06

Wie­rza­cych i niewierzących łączy jed­no ,brak wiedzy... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 listopada 2017, 10:31

Nic po ar­gu­men­tach, gdy brak Ci wiedzy... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 października 2017, 12:17

Ludzie pot­ra­fią być tak głupi, że za­rażają źródło, z które­go sa­mi piją... 

myśl dnia z 28 października 2017 roku
zebrała 7 fiszek • 27 października 2017, 15:44
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

16 maja 2018, 19:46sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

16 maja 2018, 15:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 20:57sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 20:08zofija sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 19:33sprajtka do­dał no­wy tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

11 maja 2018, 12:38Naja sko­men­to­wał tek­st Niejeden orzeł z resztką [...]

11 maja 2018, 12:35sprajtka do­dał no­wy tek­st Niejeden orzeł z resztką [...]