sprajtka, strona 2

1176 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Niektórzy chcą być mną, ale to nic dziw­ne­go, gdyż ja też pragnę być sobą... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 listopada 2017, 12:06

Wie­rza­cych i niewierzących łączy jed­no ,brak wiedzy... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 listopada 2017, 10:31

Nic po ar­gu­men­tach, gdy brak Ci wiedzy... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 października 2017, 12:17

Ludzie pot­ra­fią być tak głupi, że za­rażają źródło, z które­go sa­mi piją... 

myśl dnia z 28 października 2017 roku
zebrała 7 fiszek • 27 października 2017, 15:44

Biję się tyl­ko w pierś, gdy nie mam sił bić się dłużej myślami... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2017, 08:51

Brak korze­ni wbi­ja w ziemię... 

myśl dnia z 15 października 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 13 października 2017, 14:45

Miłość jest samonośna... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 września 2017, 09:27

Sa słowa jak wo­da, gaszą prag­nienie tym co ni­mi się kar­mią ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 września 2017, 10:03

Słowa są jak trud Sy­zyfa, chciałoby się rzec, coś tu przytoczę... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 września 2017, 09:53

Staczając się ma­my ciągle pod górkę... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 września 2017, 09:38
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 19:03onejka sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

wczoraj, 18:42yestem sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

wczoraj, 12:29IKON sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

wczoraj, 11:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

wczoraj, 10:30sprajtka do­dał no­wy tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

2 stycznia 2018, 10:33sprajtka sko­men­to­wał tek­st Co chwy­ta za ser­ce [...]

23 grudnia 2017, 09:21sprajtka sko­men­to­wał tek­st W spa ni ale...  

22 grudnia 2017, 10:27yestem sko­men­to­wał tek­st W spa ni ale...  

22 grudnia 2017, 08:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st czwartek, 21.12.2017 Wiel­ki­mi kro­kami [...]

22 grudnia 2017, 08:29sprajtka sko­men­to­wał tek­st c(zło)wiek pros­to(padły)