sprajtka, strona 112

1147 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Wiel­kie szczęście, można zbu­dować z małych części... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 16 marca 2011, 06:34

Źle przełknięta po­rażka, pot­ra­fi od­bi­jać się echem... 

myśl
zebrała 75 fiszek • 15 marca 2011, 06:36

Zawód bo­li bar­dziej, gdy spa­damy z wy­sokich oczekiwań... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 14 marca 2011, 06:33

Ko­bieta zmienia ro­le i cze­ka na  Oskara... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 12 marca 2011, 11:22

Sza­nuj­my chwilę, gdyż za Nią można umrzeć... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 11 marca 2011, 10:16

Mo­je j e d n o d n i o w e szczęście na 7 li­ter :  w y p ł a t a 

myśl
zebrała 75 fiszek • 10 marca 2011, 00:08

Łzy najłat­wiej po­pija się alkoholem... 

aforyzm dnia z 31 marca 2015 roku
zebrał 210 fiszek • 9 marca 2011, 00:21

Świeża uwa­ga o sta­rych praw­dach, ujędrnia je 

myśl
zebrała 55 fiszek • 8 marca 2011, 09:29

Ro­bak w jabłku jest środ­kiem, który osiągnął cel... 

aforyzm dnia z 1 sierpnia 2012 roku
zebrał 140 fiszek • 7 marca 2011, 11:44

Ra­miona pot­ra­fią niekiedy bar­dziej się wzruszać niż serce... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 5 marca 2011, 14:16

sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 23:42sprajtka sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 23:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 22:25sprajtka sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 22:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 21:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 21:52sprajtka sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 21:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 21:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...  

wczoraj, 21:37yestem sko­men­to­wał tek­st Pogoda... jestem roz­wichrzo­na...