sprajtka, strona 112

1169 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Pat­rząc na niektóre wieńce lauro­we, widzę je­dynie liście bobkowe... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 14 kwietnia 2011, 10:47

Drze­wa jak życie:
li­pa... wie­rzba płacząca i klon... osika...
....i pal­ma( in­spi­rac­ja danioł-dzięki)... 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 13 kwietnia 2011, 01:13

Par­tner­stwo to roz­dziel­ność za­leżności z zacho­waniem włas­nych potrzeb... 

aforyzm
zebrał 78 fiszek • 12 kwietnia 2011, 01:39

Nie można od­nieść się do te­go cze­go nie ma... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 10 kwietnia 2011, 10:27

Na­ga praw­da pot­ra­fi ura­zić uczu­cia religijne... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 9 kwietnia 2011, 10:56

Wysłuchać nie tyl­ko w słowach... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 8 kwietnia 2011, 08:49

Cho­ciaż ciała nam przy­bywa, cieles­ności wciąż nam mało... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 7 kwietnia 2011, 05:19

Cieka­wos­tka naukowa:

Mieć dwie le­we ręce i być czyjąś ręką prawą...
 

aforyzm
zebrał 132 fiszki • 6 kwietnia 2011, 05:08

Czas to pieniądz i den­tysta rwie do przodu... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 5 kwietnia 2011, 05:09

Dob­ra kucharka-kosztuje,zdolna-smakuje,młoda-podgrzewa... 

aforyzm
zebrał 143 fiszki • 4 kwietnia 2011, 05:18

sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 listopada 2017, 07:57giulietka sko­men­to­wał tek­st Chęci nie kierują się [...]

14 listopada 2017, 21:15yestem sko­men­to­wał tek­st Chęci nie kierują się [...]

14 listopada 2017, 17:35sprajtka do­dał no­wy tek­st Chęci nie kierują się [...]

14 listopada 2017, 17:13sprajtka sko­men­to­wał tek­st Brak bo­li bar­dziej...  

14 listopada 2017, 17:11sprajtka sko­men­to­wał tek­st w tym jest wiel­kość [...]

14 listopada 2017, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Ubrania ład­nie wyglądają na [...]

14 listopada 2017, 16:17yestem sko­men­to­wał tek­st Brak bo­li bar­dziej...  

14 listopada 2017, 13:00sprajtka sko­men­to­wał tek­st w tym jest wiel­kość [...]

13 listopada 2017, 19:55sprajtka sko­men­to­wał tek­st w tym jest wiel­kość [...]

13 listopada 2017, 19:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st sprzączka