sprajtka, strona 112

1177 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Na­wet szczy­ty giną w chmurach... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 23 kwietnia 2011, 13:03

Mi­mo,że uda­jesz wiel­kiego pa­na i wiele możesz so­bie od­puścić, to i tak nie możesz od­puścić so­bie grzechów, naj­wyżej odmówić... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 21 kwietnia 2011, 15:23

Ak­ceptując kłam­stwo sta­jemy się je­go częścią... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 20 kwietnia 2011, 05:03

Aniel­ski ar­gu­ment odmowy
nie...bo...nie...nie bo nie bo nie bo nie bo nie... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 19 kwietnia 2011, 09:10

Spis powszechny
Mi­liony liczą się z Tobą... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 18 kwietnia 2011, 06:45

Słod­kie słówka niewier­ne­go na­pełniają czarę goryczy... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 17 kwietnia 2011, 06:48

Za­kocha­nie to stan umysłu, który może pro­wadzić do zadłużenia in­te­lek­tu i ob­niżenia sto­py pro­cen­to­wej lo­giczne­go myśle­nia , dop­ro­wadzając do "upadłości moralnej"... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 16 kwietnia 2011, 06:12

Żona -Przystępność zorganizowana
Mąż- Straż cielna
Kocha­nek(ka)- Or­gan ściskania 

myśl
zebrała 45 fiszek • 15 kwietnia 2011, 06:24

Pat­rząc na niektóre wieńce lauro­we, widzę je­dynie liście bobkowe... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 14 kwietnia 2011, 10:47

Drze­wa jak życie:
li­pa... wie­rzba płacząca i klon... osika...
....i pal­ma( in­spi­rac­ja danioł-dzięki)... 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 13 kwietnia 2011, 01:13
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 marca 2018, 20:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st kiedy trzęsę się w [...]

10 marca 2018, 20:43sprajtka sko­men­to­wał tek­st W drodze do nieba, [...]

10 marca 2018, 20:42sprajtka sko­men­to­wał tek­st odmiana

2 marca 2018, 17:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Sądy są złożone, bo [...]

24 lutego 2018, 13:48yestem sko­men­to­wał tek­st Podczas skur­czu zim­ne­go ser­ca [...]

24 lutego 2018, 11:52sprajtka sko­men­to­wał tek­st jedynie przyjęte cier­pienie rodzi [...]

24 lutego 2018, 11:50sprajtka sko­men­to­wał tek­st Sądy są złożone, bo [...]

24 lutego 2018, 11:50sprajtka sko­men­to­wał tek­st to co widzisz rzad­ko [...]

24 lutego 2018, 11:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

24 lutego 2018, 11:47sprajtka do­dał no­wy tek­st Podczas skur­czu zim­ne­go ser­ca [...]