sprajtka, strona 112

1120 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Kry­tyka to broń obo­sie­czna, kry­tyk też jest pod­da­wany krytyce... 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 31 stycznia 2011, 20:31

Płyt­ka wyob­raźnia jed­nych jest pożywką dla głębo­kich roz­ważań drugich... 

aforyzm
zebrał 105 fiszek • 24 stycznia 2011, 09:50

Dla niektórych opa­kowa­nie jest już prezentem... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 18 stycznia 2011, 15:44

Cza­sem jed­na myśl ma więcej treści , niż niejed­na książka.... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 13 stycznia 2011, 08:34

Związek z niewłaściwą osobą to sa­mot­ność do kwadratu... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 7 stycznia 2011, 00:09

Na­wet sta­ry człowiek może mieć świeże spojrzenie... 

aforyzm
zebrał 138 fiszek • 27 grudnia 2010, 19:38

Niektórzy będąc na dnie, na­reszcie stąpają moc­no po ziemi... 

myśl dnia z 8 listopada 2012 roku
zebrała 94 fiszki • 2 grudnia 2010, 00:49

Pocieszenie
Mo­ja bab­cia mówiła" gdy miałam 60 lat i byłam młoda..." 

myśl
zebrała 66 fiszek • 1 grudnia 2010, 14:26

Co z te­go,że słyszysz roz­siądź się wy­god­nie, sko­ro to krzesło elektryczne... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 28 listopada 2010, 15:01

Ta­ki nu­rek to ma dob­rze, może się nad sobą głębo­ko zastanowić... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 25 listopada 2010, 16:22

sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 09:11dark smurf sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]

wczoraj, 00:05Naja sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]

przedwczoraj, 23:37yestem sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]

przedwczoraj, 22:46CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]

przedwczoraj, 22:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]

przedwczoraj, 22:41CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]

17 lutego 2017, 05:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Żeby nie opuścić rzeczy, [...]

16 lutego 2017, 22:26wdech sko­men­to­wał tek­st Żeby nie opuścić rzeczy, [...]

16 lutego 2017, 22:03Cris sko­men­to­wał tek­st Żeby nie opuścić rzeczy, [...]

16 lutego 2017, 21:46aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Żeby nie opuścić rzeczy, [...]