sprajtka, poezja

101 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest spraj­tka.

W spa ni ale...

Wstałam prawą nogą
Reszta poszła w zapomnienie
Stojąc na skra­ju światła
Wszys­tko załamałam
Kruche to życie... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 grudnia 2017, 00:23

Cień realności

Jes­tem w krop­ce
a tu ko­lej­ne linki
Kom­pu­ter się wie­sza
a ja czar­no widzę
Wir­tual­ny mój ob­raz
stanął pod ścianą
Po­woli za­nikam
załóż różowe Google 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 maja 2017, 22:51

noszę w sobie puszkę Pandory

Trzeźwo pat­rzę na życie
szu­kając niuansów
na swo­jej drodze mlecznej

Wy­palam się jak gwiazdy
w godzi­nach szczytu
marzące o tra­wie w zubrowce

Ogar­niam niebo te­les­ko­pem wrażeń
zwiększając siłę odczuć
szu­kam tam pun­ktu by na nim oszalec
gdyż jes­tem zbyt normalna 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 maja 2016, 09:53

Niedość, że dość

Licho już ze mną nie śpi
nietak­towny ze­gar wy­bija
rytm tej sa­mej melodii

Gra gitara

Uciszam ser­ce tabletką
by noc o twarzy hebanu
uśpiła tros­ki na miarę
cza­su przetrwania

Gra gitara 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 kwietnia 2016, 17:40

Tak się dzieje jakby nic się nie działo

Tańczysz jak u Mak­sy­ma w Gdyni
uno­sisz się nad zwier­ciadłem podłóg
za ok­nem szkla­na po­go­da, a Ty ciągniesz
od bo­gaczy...ziele jak kwiat paproci...
Zat­rzy­małeś mnie tańca os­tat­nim promieniem
wy­dychając kłąb za­dy­my, która wciąga
Jes­tem Me­deą, nie wal­cz z kpiną lustra
tyl­ko spójrz na siebie, coś stworzył... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 kwietnia 2016, 00:05

Nie mam pytań

Jas­no­widzę daj­cie światło
i mo­je oczy ze środ­ka nocy
błękit­ne ozo­nem po burzy
rzu­cające urok poranka

Chcę wrócić do siebie
bez bluźnier­stwa na ustach
rzu­cane­go w twarz niewiadomemu
które się za­daje z pytaniem

Jes­tem ko­bietą
trudną w odbiorze
ka­wałkiem świata
i je­go po-ranną kawą

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 kwietnia 2016, 19:34

Bieganie dobrze mi idzie

Rozpędziłam chmury
te­raz sa­me czar­ne myśli
zderzyły się ze smutkiem
od­dzielając słońce od duszy

Umierają we mnie powoli
jeszcze ciepłe ko­lory świata
kar­mione za­kal­cem nadziei
i tym po­całun­kiem wiat­ru na czole... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 kwietnia 2016, 11:47

echo chodzi za mną

Po różnych stąpając schodach
mi­mowol­nie liczę kroki

do góry i na dół
nie chcę po­mylić myśli

te wszys­tkie numery
dzwon­ki i klamki

muszę by schodząc
szyb­ko zna­leźć wyjście

od­chodzę w głąb siebie
już na nic nie liczę

wy­pełniam na przywitanie
swo­je wnętrze pustką

łat­wo tu trafić
gdy poz­nało się
wszys­tkie schody

te­raz mogę spokojnie
bez echa powracać... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 kwietnia 2016, 16:24

Namaluj mnie

Za­pat­rzyłam się w tam i z powrotem
koło Ma­cieja wciąż da­je mi radę
uderzając swym podobieństwem

Słucham zachłan­nie od ucha do ucha
me twar­de ser­ce bi­je jak oszalałe
wy­bija strach wraz z liczbą po­jedyn­czą

Na wszys­tkie to­nac­je śmie­chu działa
ciepło rąk na mo­jej zmęczo­nej twarzy
które nie dos­trze­ga zewnętrznej brzydoty

Przeszył mnie ciepły szept
zwiew­ny jak mgła delikatności
jes­tem tyl­ko szki­cem obrazu... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 kwietnia 2016, 16:37

Jutro jest jak wirus grypy

Wolę nie widzieć co będzie jutro
nie chcę znać da­ty ani godziny
czas po­wiesił się jak zegar
by grze­bać płyt­kie chwile

Pragnę hałasu o nic
echa z dna milczenia
i tęczy rozsypanej
krop­la­mi ro­sy na szczęście 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 kwietnia 2016, 00:22
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

16 maja 2018, 19:46sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

16 maja 2018, 15:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 20:57sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 20:08zofija sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 19:33sprajtka do­dał no­wy tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

11 maja 2018, 12:38Naja sko­men­to­wał tek­st Niejeden orzeł z resztką [...]

11 maja 2018, 12:35sprajtka do­dał no­wy tek­st Niejeden orzeł z resztką [...]