sprajtka, haiku

4 teksty (haiku) – auto­rem jest spraj­tka.

Skrap­lam się deszczem
Uniesiona z dreszczem
Spełniona jestem... 

haiku
zebrał 16 fiszek • 17 lutego 2014, 13:51

Zam­knięta na spust
Walę głową w ścianę
Pus­ta kapusta 

haiku
zebrał 16 fiszek • 16 stycznia 2014, 13:21

Ale wywrotka
Do­tarło w końcu do mnie
Łat­wo za­wieść się 

haiku
zebrał 13 fiszek • 23 listopada 2013, 21:38

Zni­kam za rogiem
Chus­teczka haftowana
Za­lana łzami 

haiku
zebrał 17 fiszek • 16 października 2012, 05:14

sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 09:11dark smurf sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]

wczoraj, 00:05Naja sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]

przedwczoraj, 23:37yestem sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]

przedwczoraj, 22:46CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]

przedwczoraj, 22:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]

przedwczoraj, 22:41CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]

17 lutego 2017, 05:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Żeby nie opuścić rzeczy, [...]

16 lutego 2017, 22:26wdech sko­men­to­wał tek­st Żeby nie opuścić rzeczy, [...]

16 lutego 2017, 22:03Cris sko­men­to­wał tek­st Żeby nie opuścić rzeczy, [...]

16 lutego 2017, 21:46aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Żeby nie opuścić rzeczy, [...]