sprajtka, erotyki

21 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest spraj­tka.

Wypukłość formy

Od­gar­nij chmury
niebo cze­ka tęsknie
prze­cierając sny
sta­jesz się górą

nie ma ta­kiej drogi
której nie znajdę
by dot­rzeć na szczyt
Naszych marzeń
Odtwórz  

erotyk
zebrał 9 fiszek • 3 listopada 2015, 15:39

Na wyciągniecie wspomnień

Do­tykam delikatnie
na­pięciem chwili
gdzie moc fantazji
zmieniam w ciepło

Us­ta w odpowiedzi
zmieniają kolor
pul­sują obrazem
go­towym do drogi

Każdy nerw wplata
uczu­cie w struny
grając muzykę
zwaną pożądaniem
Odtwórz  

erotyk
zebrał 10 fiszek • 2 listopada 2015, 21:03

Połóż się cieniem

Klep­sydrą ciała
od­mie­rzam czas
ty­kają wskazówki

każdą minutą
do­ceniam dotyk
bijący na alarm

wy­bijam czas
szu­mią w głowie
bąbelki

szampana 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 29 października 2015, 16:17

Spadam jak gwiazda

Osuszyłam emocje
opadłam jak je­sien­ny liść
sze­leszcząc kolorami

cze­kam na wiatr
unosząc wzrok
mus­kam niebo

jest sennie

po­myśl marzenie
za­nim usnę
w Twoich oczach 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 28 października 2015, 21:25

* * *

Twe słowa to muzyka
na czekanie
to os­tatni dzwonek
jes­tem klawiszem
ugi­nam się pod naciskiem
chcę się wyciszyć
ale wciąż czuję
wibracje 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 3 września 2015, 18:08

Chodzi za mną spacer

Za­nurzyć pal­ce w cudzej dłoni
i ob­lać się rumieńcem
ściągnąć spoj­rze­nie delikatne
co przy­lega do wil­go­ci skóry
płynąć na fa­li co uno­si rzęsy
wraz z z życzeniem
by wszys­tko stało się jasne 

erotyk
zebrał 20 fiszek • 4 września 2014, 16:25

Kwiat jednej nocy

Opuściły mnie siły
gdy padłam
w Twe ramiona
od­dając każde drżenie
by było bliżej Ciebie
Zakręcił mną świat
lekką od beztroski
bym urosła
w Twych objęciach
i na no­wo zakwitła 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 29 czerwca 2014, 04:29

Diablica

Był boski
rozchylił
nieba wrota
szeptałam
zos­tań
jeszcze
ta chwilka
Nas nie zbawi 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 20 maja 2014, 09:18

Dwa koła

Brunetki...blondynki
żółte białe czarne
kręcicie...
soczys­te jak owoców
kosz...
tu
jecie 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 18 kwietnia 2014, 23:53

Ciuciu-babka

Była słodka
czuł się jak pączek
w maśle
poszedł
w os­tatnie tango
Pa ryż 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 12 kwietnia 2014, 14:16
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

16 maja 2018, 19:46sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

16 maja 2018, 15:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 20:57sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 20:08zofija sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 19:33sprajtka do­dał no­wy tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

11 maja 2018, 12:38Naja sko­men­to­wał tek­st Niejeden orzeł z resztką [...]

11 maja 2018, 12:35sprajtka do­dał no­wy tek­st Niejeden orzeł z resztką [...]