sprajtka, teksty ze stycznia 2014 roku

18 tekstów ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest spraj­tka.

By­wają kro­wy, które pat­rzą spod byka... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 stycznia 2014, 23:21

Jest spalony

Biegał za nią po trawie
Do­kopać chciał dotkliwie
Ta­ka baj­ka na jawie
Kochał to niemożliwie

Zeszła mu z pola
Poszło znów na głowę
Strze­lił so­bie gola
Przek­leństwo gotowe

W siatkę ręką strzelił
Sędzia głową kiwał
Ciut tak­tykę zmienił
Wszys­tkie wi­ny zmywał

Za­lał się potem
Ławkę oblegał
Mecz zwykłym gniotem
Rzew­nie zaśpiewał

....Pił-karz 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 29 stycznia 2014, 10:43

Myśli, mam to z głowy... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 stycznia 2014, 11:03

Ta tu aż

Da­jesz mi znak
wszcze­piam się w Ciebie
Twe ciche tak
da­je pew­ność siebie

Twa skóra płonie
bar­wi się cudnie
Kon­tu­ry chłonie
ojej­ku dudnię

Na wy­ciągnięcie ręki
his­to­ria z obrazka
Piękne człowie­cze wdzięki
igły bar­wna zasadzka 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 stycznia 2014, 13:31

Brudne buciory feee...tyż mam

Na­pas­to­wał mnie pucybut
i cho­lew­ki smalił
W dłoniach dzierżył swój atrybut
I po bu­tach walił

Na połysk...wysoki
la­kier aż się błyszczy
Za­mach ma szeroki
Ro­bota aż piszczy

Po­maso­wał nosek
Boczki też pogładził
Zna­lazł zbędny włosek
gdzieś go szyb­ko wsadził

Szpil­ki są...szałowe
aż przechodzą dreszcze
Wszys­tko jak­by nowe
przyjdę tu­taj jeszcze 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 25 stycznia 2014, 16:01

...w związku z miłością

...bez słowa niosę wier­sz
głuchy na argumenty
z życia wzięty

Ma swój rytm i melodie
tak wygodnie

Gdy wszys­tko chcesz
a nic nie musisz
to się nie dusisz

...na piśmie
ser­ce nic nie potrzebuje
bo czuje 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 stycznia 2014, 16:31

życie jest niedomówieniem... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 stycznia 2014, 07:46

Ludzie mają oko na dziurkę... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 stycznia 2014, 10:48

Biz­nes od kuchni:
Nie ma jak dob­ry wałek... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 stycznia 2014, 17:19

Znam ludzi tak "cnot­li­wych", że nie do­puszczają do siebie na­wet myśli... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 stycznia 2014, 16:47
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 grudnia 2018, 21:55sprajtka sko­men­to­wał tek­st wiesz

8 grudnia 2018, 10:56sprajtka sko­men­to­wał tek­st Kosztemczłowieka dru­giego

7 grudnia 2018, 08:20sprajtka sko­men­to­wał tek­st fakt, że mądry mil­czy [...]

6 grudnia 2018, 12:51RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

5 grudnia 2018, 20:53danioł sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

3 grudnia 2018, 13:36zofija sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

3 grudnia 2018, 12:11carolyna sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu

3 grudnia 2018, 11:18onejka sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

2 grudnia 2018, 13:11Bujak Bo­gusław sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

2 grudnia 2018, 10:23RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]