sprajtka, teksty z marca 2011 roku

24 teksty z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest spraj­tka.

Od­czuć nad­miar nicze­go to jest coś... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 31 marca 2011, 06:47

To sta­do ba­ranów podkłada świnie... 

myśl
zebrała 59 fiszek • 30 marca 2011, 06:19

Obec­nie sąsiad to ob­ca cywilizacja... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 28 marca 2011, 00:30

Tyl­ko niektórym poz­wa­lamy doj­rzeć tą część nas, która po­jawia się dla jed­nych by zniknąć dla drugich... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 27 marca 2011, 11:12

Ak­ro­baty­ka moralna:

Prze­gięcie w na­gina­niu za­sad do włas­nych potrzeb... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 25 marca 2011, 10:07

Postęp tak nas nakręca,że sta­jemy się mechaniczni... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 23 marca 2011, 09:16

Nadzieja jest kpiną z rzeczywistości... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 22 marca 2011, 15:24

O s o b o w o ś ć - mar­kową biżute­rią człowieka... 

myśl dnia z 14 marca 2017 roku
zebrała 72 fiszki • 20 marca 2011, 12:58

Czas nie roz­da­je dar­mo­wych, do­dat­ko­wych minutek... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 18 marca 2011, 11:26

E r o t y z m -ek­stra-kt ge­netyczny o działaniu narkotycznym... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 17 marca 2011, 06:33
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 grudnia 2018, 21:55sprajtka sko­men­to­wał tek­st wiesz

8 grudnia 2018, 10:56sprajtka sko­men­to­wał tek­st Kosztemczłowieka dru­giego

7 grudnia 2018, 08:20sprajtka sko­men­to­wał tek­st fakt, że mądry mil­czy [...]

6 grudnia 2018, 12:51RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

5 grudnia 2018, 20:53danioł sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

3 grudnia 2018, 13:36zofija sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

3 grudnia 2018, 12:11carolyna sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu

3 grudnia 2018, 11:18onejka sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

2 grudnia 2018, 13:11Bujak Bo­gusław sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

2 grudnia 2018, 10:23RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]