sprajtka, teksty z lutego 2011 roku

13 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest spraj­tka.

Naj­le­piej ok­reślają nas, nasze tajemnice... 

aforyzm
zebrał 115 fiszek • 27 lutego 2011, 16:26

Nasza niedoj­rzałość, po­lega na tym,że nie wiemy kiedy po­win­niśmy spadać... 

aforyzm
zebrał 150 fiszek • 26 lutego 2011, 10:05

Na pus­ty­ni suchych słów dob­re słowo to oaza... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 24 lutego 2011, 09:46

Sam "czub" pun­ka z Ciebie nie uczyni... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 22 lutego 2011, 10:06

Pyszni ludzie mi nie smakują... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 21 lutego 2011, 00:03

Słabość to nawóz na którym rosną chwasty... 

aforyzm
zebrał 82 fiszki • 19 lutego 2011, 13:07

Trze­ba dum­nie, a nie "dur­nie" no­sić głowę... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 18 lutego 2011, 00:03

Ocho­ta pot­ra­fi zdep­tać ro­zum i iść po swoje... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 17 lutego 2011, 11:57

Jed­no zdjęcie,a z biegiem cza­su może wy­woływać tak różne emocje... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 16 lutego 2011, 00:05

Kto nie zna się na żar­tach, nie wie co to życie... 

myśl
zebrała 77 fiszek • 15 lutego 2011, 01:58
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 grudnia 2018, 21:55sprajtka sko­men­to­wał tek­st wiesz

8 grudnia 2018, 10:56sprajtka sko­men­to­wał tek­st Kosztemczłowieka dru­giego

7 grudnia 2018, 08:20sprajtka sko­men­to­wał tek­st fakt, że mądry mil­czy [...]

6 grudnia 2018, 12:51RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

5 grudnia 2018, 20:53danioł sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

3 grudnia 2018, 13:36zofija sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

3 grudnia 2018, 12:11carolyna sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu

3 grudnia 2018, 11:18onejka sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

2 grudnia 2018, 13:11Bujak Bo­gusław sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

2 grudnia 2018, 10:23RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]