sprajtka, teksty z listopada 2011 roku

25 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest spraj­tka.

Zdol­ności paranormalne:
Mówienie w trze­ciej osobie... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 30 listopada 2011, 15:07

Gdy się za dużo wy­daje to reszta sta­je się drobna... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 29 listopada 2011, 08:44

Śle­pa uf­ność to niedopatrzenie... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 28 listopada 2011, 14:18

Pop­ra­wiając ko­goś , sa­memu można po­pełnić błąd...

*pa­miętaj­my jes­teśmy o.błędni;) 

myśl
zebrała 52 fiszki • 27 listopada 2011, 06:14

Wiek jest kwest(i)ą czasu... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 25 listopada 2011, 14:15

Nieraz ba­ran ro­bi za osła... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 24 listopada 2011, 11:00

Wiara bu­duje , gdy wszys­tko się wali... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 23 listopada 2011, 00:22

Prze­jaw to jeszcze nie sedno... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 22 listopada 2011, 10:28

Na­tural­na korupcja:
Załat­wianie innych... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 21 listopada 2011, 22:43

Lek­cja życia:
Eme­rytu­ra to niedo­cenione wypracowanie... 

aforyzm dnia z 2 kwietnia 2014 roku
zebrał 109 fiszek • 19 listopada 2011, 14:49
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 grudnia 2018, 21:55sprajtka sko­men­to­wał tek­st wiesz

8 grudnia 2018, 10:56sprajtka sko­men­to­wał tek­st Kosztemczłowieka dru­giego

7 grudnia 2018, 08:20sprajtka sko­men­to­wał tek­st fakt, że mądry mil­czy [...]

6 grudnia 2018, 12:51RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

5 grudnia 2018, 20:53danioł sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

3 grudnia 2018, 13:36zofija sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

3 grudnia 2018, 12:11carolyna sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu

3 grudnia 2018, 11:18onejka sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

2 grudnia 2018, 13:11Bujak Bo­gusław sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

2 grudnia 2018, 10:23RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]