sprajtka, teksty z kwietnia 2015 roku

12 tekstów z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest spraj­tka.

Człowiek jest na ty­le pus­ty, że można mu wiele wcisnąć... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 kwietnia 2015, 14:43

Przeleciał mnie deszcz

Na­pad­nięta przez deszcz
który spłukał mo­jej duszy kieszenie
ot­rząsam się powoli
z pyłków drażniących aler­giczne serce
drąży mnie łza
słona jak żal co szczy­pie rany
podąża znaną ścieżką
opuszczając twier­dzę strzeżoną jak 
oko w głowie 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 kwietnia 2015, 17:56

Pa­da deszcz:
-czy to wypada? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 kwietnia 2015, 06:20

Nie kry­tykuj myśli, gdyż nie wiesz co kto ma na myśli... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 kwietnia 2015, 10:37

Nie każdy jest na ty­le mądry by zauważyć własną głupotę... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 kwietnia 2015, 10:45

Dzieci siedzą rodzi­com naj­pierw na ko­lanach, a później w kieszeni... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 kwietnia 2015, 12:30

Nie szko­da rąk, pod wa­run­kiem, że są cudze... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 kwietnia 2015, 12:33

Życie to wal­ka, mu­si cza­sem palnąć głupotę... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 kwietnia 2015, 14:38

Królewna Ścieżka

Przyszło jej na myśl tak pros­to z serca
Że miłość to straszny obuwia-zdzierca
Ileż to trze­ba się było nachodzić
Aby uczu­cie swe wreszcie schłodzić
Bez sza­cun­ku miłość nie istnieje
Nie trać obu­wia mając wciąż nadzieje... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 kwietnia 2015, 15:09

Mie­szczę się w zda­niu, gdyż wciąż brak mi słów... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 kwietnia 2015, 22:19
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 grudnia 2018, 21:55sprajtka sko­men­to­wał tek­st wiesz

8 grudnia 2018, 10:56sprajtka sko­men­to­wał tek­st Kosztemczłowieka dru­giego

7 grudnia 2018, 08:20sprajtka sko­men­to­wał tek­st fakt, że mądry mil­czy [...]

6 grudnia 2018, 12:51RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

5 grudnia 2018, 20:53danioł sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

3 grudnia 2018, 13:36zofija sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

3 grudnia 2018, 12:11carolyna sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu

3 grudnia 2018, 11:18onejka sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

2 grudnia 2018, 13:11Bujak Bo­gusław sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

2 grudnia 2018, 10:23RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]