sprajtka

1182 teksty – auto­rem jest spraj­tka.

Nie ważne cze­go szu­kasz, ale co znajdujesz... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:26

Mogę je­dynie po­legać na ka­napie...bo.nie ma nic in­ne­go na czym mogę się wesprzeć... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 maja 2018, 19:33

Nieje­den orzeł z resztką się nie liczy... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 maja 2018, 12:35

Wy­pełniają nas słowa jak pus­te ka­lorie, cza­sami jest mi ich brak by siebie wykończyć... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 kwietnia 2018, 14:42

Wszys­tko to mniej niż nic... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 kwietnia 2018, 16:09

W po­lity­kach jest ty­le ciepła, że pot­ra­fią objąć każde wy­sokie stanowisko... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 kwietnia 2018, 12:33

Ze­gar przes­ta­je ty­kać gdy ser­ce bi­je za mocno... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 stycznia 2018, 10:30

Niektórych cechu­je obojętność przeżuwającej kro­wy, in­ni mają grubą skórę słonia, prze­biegłość li­sa, zwin­ność pan­te­ry, mądrość so­wy, ser­ce lwa...ale wszys­cy od­czu­wają ból...i ra­dość...jes­teśmy częścia przy­ro­dy do­pa­so­wu­je­my się, aby przeżyć w tej "dżungli"... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 grudnia 2017, 21:15

W spa ni ale...

Wstałam prawą nogą
Reszta poszła w zapomnienie
Stojąc na skra­ju światła
Wszys­tko załamałam
Kruche to życie... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 grudnia 2017, 00:23

Bar Anek:
Whis­ky mo­ja żono
Te­raz trze­ba wypić
To piwo 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 grudnia 2017, 10:31
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

16 maja 2018, 19:46sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

16 maja 2018, 15:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 20:57sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 20:08zofija sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 19:33sprajtka do­dał no­wy tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

11 maja 2018, 12:38Naja sko­men­to­wał tek­st Niejeden orzeł z resztką [...]

11 maja 2018, 12:35sprajtka do­dał no­wy tek­st Niejeden orzeł z resztką [...]