sprajtka

1177 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Pod­czas skur­czu zim­ne­go ser­ca głos za­kocha­nego się nie rozchodzi... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 lutego 2018, 11:47

Ze­gar przes­ta­je ty­kać gdy ser­ce bi­je za mocno... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2018, 10:30

Niektórych cechu­je obojętność przeżuwającej kro­wy, in­ni mają grubą skórę słonia, prze­biegłość li­sa, zwin­ność pan­te­ry, mądrość so­wy, ser­ce lwa...ale wszys­cy od­czu­wają ból...i ra­dość...jes­teśmy częścia przy­ro­dy do­pa­so­wu­je­my się, aby przeżyć w tej "dżungli"... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 grudnia 2017, 21:15

W spa ni ale...

Wstałam prawą nogą
Reszta poszła w zapomnienie
Stojąc na skra­ju światła
Wszys­tko załamałam
Kruche to życie... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 grudnia 2017, 00:23

Bar Anek:
Whis­ky mo­ja żono
Te­raz trze­ba wypić
To piwo 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 grudnia 2017, 10:31

Dochodząc do głosu często się głuchnie... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 grudnia 2017, 18:12

Sex nie zaw­sze się...na...leży... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 grudnia 2017, 22:36

Ludzie pragną, aby in­ni by­li dob­rzy, uczyn­ni i uczciwi... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 grudnia 2017, 12:49

Chęci nie kierują się zasadami... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 listopada 2017, 17:35

Brak bo­li bardziej... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 listopada 2017, 13:13
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 marca 2018, 20:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st kiedy trzęsę się w [...]

10 marca 2018, 20:43sprajtka sko­men­to­wał tek­st W drodze do nieba, [...]

10 marca 2018, 20:42sprajtka sko­men­to­wał tek­st odmiana

2 marca 2018, 17:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Sądy są złożone, bo [...]

24 lutego 2018, 13:48yestem sko­men­to­wał tek­st Podczas skur­czu zim­ne­go ser­ca [...]

24 lutego 2018, 11:52sprajtka sko­men­to­wał tek­st jedynie przyjęte cier­pienie rodzi [...]

24 lutego 2018, 11:50sprajtka sko­men­to­wał tek­st Sądy są złożone, bo [...]

24 lutego 2018, 11:50sprajtka sko­men­to­wał tek­st to co widzisz rzad­ko [...]

24 lutego 2018, 11:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

24 lutego 2018, 11:47sprajtka do­dał no­wy tek­st Podczas skur­czu zim­ne­go ser­ca [...]