sprajtka

1183 teksty – auto­rem jest spraj­tka.

Przy­sięga jest cieniem honoru... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 czerwca 2018, 08:01

Nie ważne cze­go szu­kasz, ale co znajdujesz... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 maja 2018, 09:26

Mogę je­dynie po­legać na ka­napie...bo.nie ma nic in­ne­go na czym mogę się wesprzeć... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 maja 2018, 19:33

Nieje­den orzeł z resztką się nie liczy... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 maja 2018, 12:35

Wy­pełniają nas słowa jak pus­te ka­lorie, cza­sami jest mi ich brak by siebie wykończyć... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 kwietnia 2018, 14:42

Wszys­tko to mniej niż nic... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 kwietnia 2018, 16:09

W po­lity­kach jest ty­le ciepła, że pot­ra­fią objąć każde wy­sokie stanowisko... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 kwietnia 2018, 12:33

Ze­gar przes­ta­je ty­kać gdy ser­ce bi­je za mocno... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 stycznia 2018, 10:30

Niektórych cechu­je obojętność przeżuwającej kro­wy, in­ni mają grubą skórę słonia, prze­biegłość li­sa, zwin­ność pan­te­ry, mądrość so­wy, ser­ce lwa...ale wszys­cy od­czu­wają ból...i ra­dość...jes­teśmy częścia przy­ro­dy do­pa­so­wu­je­my się, aby przeżyć w tej "dżungli"... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 grudnia 2017, 21:15

W spa ni ale...

Wstałam prawą nogą
Reszta poszła w zapomnienie
Stojąc na skra­ju światła
Wszys­tko załamałam
Kruche to życie... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 grudnia 2017, 00:23
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 sierpnia 2018, 07:57sprajtka sko­men­to­wał tek­st cień na lus­trze

14 lipca 2018, 10:16sprajtka sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

9 lipca 2018, 06:59sprajtka sko­men­to­wał tek­st przykrótka his­to­ria miłości je­go oczy zniewa­lający [...]

3 lipca 2018, 07:48sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna jest jak sznurówka, [...]

3 lipca 2018, 06:43sprajtka sko­men­to­wał tek­st ulotność

3 lipca 2018, 06:41sprajtka sko­men­to­wał tek­st akurat gdy rzu­casz, bóg [...]

3 lipca 2018, 06:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna jest jak sznurówka, [...]

3 lipca 2018, 06:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st ciało rządzo­ne przez ego [...]

23 czerwca 2018, 21:06yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

23 czerwca 2018, 11:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...