sprajtka

1209 tekstów – auto­rem jest spraj­tka.

Nie mam pytań

z cyk­lu (perły z lamusa)

Jas­no­widzę daj­cie światło
i mo­je oczy ze środ­ka nocy
błękit­ne ozo­nem po burzy
rzu­cające urok poranka

Chcę wrócić do siebie
bez bluźnier­stwa na ustach
rzu­ca­ne­go w twarz niewiadomemu
które się za­da­je z pytaniem

Jes­tem ko­bietą
trudną w odbiorze
ka­wałkiem świata
i je­go po-ranną kawą 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 stycznia 2019, 16:41

Rock z życia motyla

Z cyk­lu (perły z lamusa)

Po mo­jej stro­nie lus­tra wszys­tko wygląda jak­by inaczej
wszys­cy się mylą jak przestępcy w swoich zeznaniach
podążają nie swoją ścieżką do gra­ni­cy cudzej cier­pli­wości
by dojść do wniosków, ze nie is­tnieje­my [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 stycznia 2019, 15:07

w gry­masach twarzy zagubieni
na wy­sokości zdzi­wionych brwi
skręca nas od środka
aby na no­wo wyjść na prostą 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 stycznia 2019, 18:31

Jutro jest jak wirus grypy

z cyk­lu (perły z lamusa)

Wolę nie widzieć co będzie jutro
nie chcę znać da­ty ani godziny
czas po­wiesił się jak zegar
by grze­bać płyt­kie chwile

Pragnę hałasu o nic
echa z dna milczenia
i tęczy rozsypanej
krop­la­mi ro­sy na szczęście 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 stycznia 2019, 19:30

O kuchnia, pos­przątałam swój niepokój... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 stycznia 2019, 18:49

Wiem, że jut­ro będzie "zły" dzień, nie za­mie­rzam się z te­go po­wodu złościć ,gdyż po­jut­rze może być lepszy... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 stycznia 2019, 20:48

Nie sznuruj ust

Z cyk­lu (perły z lamusa)

Jes­tem za gadką
la­bi­ryn­tem słów
ot­wieram drogę
by złapać nić

porozumienia

Lu­bię milczeć
wspierać słowo
głaszcząc us­ta
od­dechem

za­gadką jesteś? 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 stycznia 2019, 20:53

Szczyty i wzniesienia

Z cyk­lu -perły z lamusa

Zachwy­cają wi­do­ki
w różnych swych odsłonach
słońce ser­ce napełnia
...ruszam w samą porę

Budzi­my no­we i dzień
będąc drogą jedną
pniemy się ku szczytowi
a ce­lem dru­gi człowiek... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 stycznia 2019, 13:06

Niczego nie żałuj...sobie

Z cyk­lu (perły z lamusa)

Wrażenie czu­wa przy mnie
jak wy­myślo­ny przyjaciel
grze­biemy się razem
za życia w myślach
od­gry­wa­my scenki
jak gwiaz­dy ki­na niemego
ty­le niewypowiedzianego
prze­ter­mi­nu­je się w głowie
by ożyć nieświeżo gdy
ot­worzy­my się na innych... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 stycznia 2019, 12:56

Wszys­cy lu­bią "ale"... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 stycznia 2019, 17:14
sprajtka

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość. Odtwórz "Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha." — Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 04:17sprajtka sko­men­to­wał tek­st Deszcz i czułki

wczoraj, 04:16sprajtka sko­men­to­wał tek­st Bądźmy ramą, aby in­ni [...]

przedwczoraj, 18:01yestem sko­men­to­wał tek­st Bądźmy ramą, aby in­ni [...]

przedwczoraj, 16:20RozaR sko­men­to­wał tek­st Deszcz i czułki

przedwczoraj, 12:41kati75 sko­men­to­wał tek­st Bądźmy ramą, aby in­ni [...]

przedwczoraj, 12:41kati75 sko­men­to­wał tek­st Deszcz i czułki

przedwczoraj, 10:40Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam py­tań

12 stycznia 2019, 18:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st wystarczy chcieć um­rzeć i [...]

12 stycznia 2019, 18:51sprajtka sko­men­to­wał tek­st Niedosyt

12 stycznia 2019, 18:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st prawdziwie grzeszne­mu bliżej bo­ga [...]